TSB hodnocení

 

Hodnoceni TSB, které provádí rozhodčí při hodnoceni oddílu C a zapisuje do VK, vyjadřuje povahové vlohy psa s ohledem pro jeho použití v chovu. Hodnocení TSB nemá žádný vliv na výsledek zkoušky, případné na pořadí. Aby mohlo být hodnocení TSB provedeno, musípes předvést alespoň jeden cvik obrany se zákusem. Hodnoceny následující vlastnosti:

 • vrozené dispozice ( T )
 • sebejistota (S)
 • schopnost zatížitelnosti organizmu a odolnost při zátěži ( B ).

 

TSB „a" (výrazný) obdrží pes s velkou ochotou k práci, zřetelnými pudovým chováním, cílevědomou snahou k provedeni cviků, sebejistým vystupováním, neomezenou pozornosti a mimořádně vysokou odolností.

TSB „vh" (dostačující) obdrží pes, který prokazuje určitá omezení v ochotě k práci, v pudovém chováni, v sebejistotě, v pozornosti a v odolnosti.

TSB „ng" (nedostačující) obdrží pes, který vykazuje nedostatky v ochotě k práci, nedostatečné pudové chováni, chybějící sebejistotu a nedostatečnou odolnost.

Prověrka povahy psa

Povaha psa se prověřuje po celou dobu zkoušek (včetně vyhlašování výsledků). Pes, který má nápadné nedostatky v povaze, nemůže vyhovět požadavkům i když předcházející části zkoušky proběhly pozitivně. Pokud pes při zkoušce povahy neobstojí, je to důvod k zápisu do výkonnostního průkazu a je diskvalifikován.

Prověrka povahy psa začíná před začátkem každé akce kontrolou jeho identity, psi jsou předvedeni jednotlivé na prověšeném vodítku. Pes nesmí být nijak provokován, aby se zamezilo jeho přirozeným reakcím. Zvláště je třeba zamezit jakýmkoli dráždivým vlivům. Přezkoušení povahy neprobíhá pouze na začátku zkoušky, ale během celého jejího průběhu. Objevili rozhodčí nedostatky v povaze, může psa přezkoušet důkladněji (např. při střelbě). Opakování cviků za tímto účelem je povoleno. Rozhodčí se nesmi psa dotýkat. Hodnocení prověrky povahy psa:

žádoucí projev povahy

 • pes je sebejistý
 • pes je klidný, jistý a pozorný
 • pes je živý a pozorný
 • pes je nenucený a poslušný

mezní případy - nutno dále pozorovat

 • pes je neklidný ale není agresivní, během zkoušky je ale snášenlivý
 • lehce předrážděný, během předváděni se ale zklidni

psi, kteří musí být vyloučeni ze zkoušky

 • nejistí a bázliví psi, vyhýbající se lidem
 • nervózni, agresivní nebo psi kousající ze strachu.

 

U psa, který musí být vyloučen ze zkoušky, se provede zápis: „Diskvalifikace z důvodu povahy". Všechny dosud získané body se odejmou. Body se neudělí ani v případě, že už byly zveřejněny. Pes, který pří výstřelu projeví strach (např. pes vstane, chová se bázlivě a uteče pryč ; uteče ke psovodovi a chová se bázlivě; vykazuje panický strach a snaží se opustit prostor nebo se chová zmateně ) nebo agresivitu, je okamžité ze zkoušky vyloučen a neudělují se mu žádné body. Při hodnoceni je třeba zohlednit, zda se jedná o výcvikovou chybu, či např. s výstřelem přímo nesouvisející změnu polohy apod. Při pochybnostech má rozhodčí možnost lhostejnost k výstřelu přezkoušet. Je třeba dbát na to, aby nebyli předváděni psi, kteří byli zbaveni sebedůvěry, a i navenek je jasné, že pracuji pod tlakem, a to zejména v oddílu poslušnosti.