Pravidla figurantské práce při zkouškách

 

1. Všeobecně

Během zkoušky by rozhodčí měl posoudit stav vycvičenosti a dle možnosti i kvalitu předváděného psa (kupř. vrozené dispozice, odolnost při zátěži, sebejistota a ovladatelnost). Rozhodčí v průběhu zkoušek může objektivně posoudit jen to, co sluchem nebo zrakem zjistí. Tento aspekt, především ale zachováni sportovního charakteru zkoušek (tj. dle možnosti stejné podmínky pro všechny účastníky), vyžaduje, aby figurantská práce vytvářela pro rozhodčího široký nesporný obraz. Nesmí být proto ponecháno na libovůli figuranta, jak uzpůsobí svou práci v oddíle C. Navíc musí dodržovat řadu pravidel.

Při zkouškách rozhodčí posuzuje v rámci jednotlivých výkonů nejdůležitější kriteria oddílu C. To jsou např. sebejistota, odolnost při zátěži, vrozené chováni a ovladatelnost. Z tohoto důvodu je třeba též hodnotit kvalitu zákusu předvedeného psa. Proto také musí pes, u něhož má být hodnocena např. kvalita zákusu, dostat možnost se dobře zakousnout, nebo má-li být hodnocena schopnost zatížení organizmu psa, je nezbytné, aby „zatížení" bylo vyvoláno odpovídajícím nasazením figuranta. Vyvinutí mimořádné snahy o udržení stejně prováděné figurantské práce všem je předpokladem možnosti dobrého posouzení.

2. Vystavení a vyštěkání

Figurant stojí v příslušné maketě, s lehce pokrčenou paží v ochranném rukávu tak, aby ho neviděl psovod ani pes. Nehýbá se, a ani nezaujímá pro psa dráždivý postoj. Ochranný rukáv mu slouží k ochraně těla. Při „vystaveni a vyštěkání" figurant psa pozoruje, jakékoliv dráždivé, či pomocné pohyby jsou nepřípustné. Obušek drží bokem, směrem dolů.

Držení paže v ochranném rukávu

figurant-orig

3. Pokus o útěk figuranta

Po cviku "vystaveni a vyštěkání", na výzvu psovoda vychází figurant normálním krokem z úkrytu a postaví se na misto určené rozhodčím (označená pozice pro útěk). Pozice figuranta musí umožnit psovodovi odložit psa ve vzdálenosti pěti kroků na určeném místě, bočně k figurantovi na straně ochranného rukávu. Pro psovoda musí být zřejmý směr útěku figuranta.

Na pokyn rozhodčího se dá figurant okamžitě do rychlého běhu přímým směrem, aniž by utíkal přehnaně rychle či nekontrolované. Nepohybuje ani dodatečně rukávem, pes si musí sám najít optimální možnost zákusu. V žádném případě se figurant během útěku neobrací ke psu, smi ho však mit v zorném úhlu. Rukáv neodtahuje. Při zákusu psa běží dál přímým směrem a ochranný rukáv si za pohybu přitáhne těsně k tělu.

Vzdálenost útěku je stanovena rozhodčím. Na pokyn rozhodčího se figurant zastaví. Jestliže figurant provede útěk odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální možnosti k posouzení. Jakékoli pomocné pohyby figuranta, jako např. přehnané nabízení ochranného rukávu před zákusem, výhrůžná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo během útěku, povolování rukávu po zákusu, změna rychlosti útěku, ukončení útěku bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

4. Obrana psa při hlídáni

Při hlídáni podnikne figurant na pokyn rozhodčího útok na psa. Při tom použije k výhrůžným pohybům nad ochranným rukávem obušek, aniž by uhodil psa. Ve stejném okamžiku, aniž by došlo k pohybu ochranným rukávem, na něj pes odpovídajici silou čelně zaútočí. Ochranný rukáv je přitom držen vpředu těsné u těla. Jakmile se pes zakousne, je za pohybu přemístěn figurantem bočně a v přímém směru pak začíná zátěžová fáze . V počáteční fázi není dovoleno krouženi. Figurant musí všechny psy přesunout do stejného směru. Rozhodčí se z tohoto důvodu postaví tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, zátěž, zákus, pouštěni i hlídáni. Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné.

Rány obuškem jsou směrovány na oblast ramen či kohoutku psa. Síla těchto úderů musíbýt pro všechny psy stejná. První úder následuje po 4 - 5 krocích, druhý po dalších 4 - 5 krocích. Po druhém úderu následují další výhrůžné pohyby obuškem bez úderů.

Dobu trváni zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodci optimální podmínky k posuzováni. Jakékoli pomocné pohyby figuranta, jako např. nabízeni rukávu před zákusem, výhrůžná zvoláni či údery obuškem o kalhoty před nebo během útoku, povolování rukávu po zákusu v průběhu testu odolnosti, různá intenzita boje se psem i úderů, samostatné ukončením boje při nedostatku odolnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

5. Zadní doprovod (stupeň zkoušky 2 + 3)

Na příkaz psovoda provede figurant normální chůzí na vzdálenost asi 30 kroků zadní doprovod. Průběh doprovodu určuje rozhodčí. V průběhu doprovodu se musífigurant vyvarovat jakýchkoli prudkých pohybů. Obušek i ochranný rukáv musí držet tak, aby nevytvářely pro psa dráždivý podnět. Zejména obušek musí být nesen skrytě. Figurant se pohybuje u všech psů stejným tempem.

6. Přepad psa při zadním doprovodu (stupeň zkoušky 2 + 3)

Na pokyn rozhodčího následuje za pohybu přepad psa figurantem. Je proveden rychlým otočením na levou nebo pravou stranu a útokem proti psu. Figurant provádí výhružné pohyby obuškem drženým nad ochranným rukávem. Psa musí zachytit pružným držením rukávu, aniž by se při tom zastavil. Při zákusu psa musí provést zcela nezbytně obrat tělem, aby zachytil sílu útoku psa. Musí se při tom vyvarovat jakýchkoli nadbytečných pohybů ochranným rukávem. Jakmile se pes zakousne, je figurantem v pohybu přesunut bočné a v přímém směru pak začíná fáze odolnosti psa. Figurant musí všechny psy přesunout do stejného směru. Rozhodčí se z tohoto důvodu postaví tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídání. Tlačení psa směrem k psovodovi je nepřípustné.

Dobu trváni zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzováni. Jakékoli pomocné pohyby figuranta jako např. přehnané úhybné pohyby rukávem před zákusem nebo nabízeni rukávu před zákusem, výhružná zvolání či údery obuškem o kalhoty před nebo v průběhu útoku, různá intenzita útoku během zátěžové fáze, samostatné ukončení boje při nedostatečné schopnosti zátěže psa, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

7. Útok na psa z pohybu

Na pokyn rozhodčího opustí figurant svůj úkryt a přeběhne předváděcím prostorem až ke středové ose. Zde, aniž by běh přerušil, zaútočí čelné na psovoda a psa křikem a výhružnými pohyby obuškem. Figurant musí psa zachytit pružným držením ochranného rukávu, aniž by se při tom zastavil. Při zákusu psa musí provést zcela nezbytně obrat tělem tak, aby zachytil sílu útoku psa. V žádném případě nesmí psa oběhnout. Jakmile se pes zakousne, je figurantem přesunut bočně a v přímém směru, pak začíná zátěžová fáze. V žádném případě nesmí dojít k přetočení psa. Všechny psy musí figurant přesunout do stejného směru. Rozhodčí se musí postavit tak, aby mohl u všech psů posoudit útok, odolnost, zákus, pouštění i hlídáni. Tlačeni psa směrem k psovodovi je nepřípustné. Dobu trvání zákusu určuje rozhodčí. Na jeho pokyn se figurant zastaví a přestane se psem bojovat. Jestliže je útok na psa proveden odpovídající dynamikou, má rozhodčí optimální podmínky k posuzování. Jakékoli pomocné pohyby figuranta, jako změna tempa útoku, převzetí psa na ochranný rukáv v zastaveni, úhybné pohyby před zákusem, oběhnuti psa, nabídnuti rukávu před zákusem, povolováni rukávu po zákusu, různá intenzita bojovnosti, ukončeni boje při nedostatku bojovnosti psa bez povelu, atd., jsou nepřípustné. Ukončení cviku - viz bod 8 (platí pro všechny cviky)

8. Ukončení cviků obrany

Ukončení všech cviků obrany je nutno provádět tak, aby mohl rozhodčí pozorovat způsob zákusu, pouštění i hlídáni (figurant se nesmi stavět zády k rozhodčímu a musí s ním udržovat oční kontakt). Po ukončeni cviků obrany musí odpor proti psovi ustat, figurant se přestane pohybovat, aniž by zřetelné uvolnil ochranný rukáv. Ten není nesen směrem vzhůru, ale zůstává držen ve stejné pozici, jako v předchozím cviku. Obušek je držen směrem dolů, bočně podél těla, aby nebyl pro psa viditelný. Za účelem pouštěni nesmi být figurantem prováděny žádné pomocné postoje. Po puštěni udržuje figurant se psem zrakový kontakt, jakékoli dráždivé či pomocné postoje různých druhů jsou nepřípustné. Pro udrženi zrakového kontaktu při hlídání se může za kroužícím psem figurant pomalu, netrhavými pohyby otáčet.

9. Nejistota a selhání psa

Na psa, který se při cvicích obrany nezakousne nebo zákus uvolní a pustí, figurant útočí do té doby, dokud rozhodčí cvik neukonči. V této situaci nesmi figurant v žádném případě poskytovat psu pomoc nebo sám cvik ukončit. Psi, kteří nechtějí pouštět, nesmí být k tomuto držením obušku v příslušné pozici nebo jeho pohybováním figurantem nuceni. Psi, kteří při hlídáni mají snahu figuranta opustit, nesmí být jím lákáni dráždivými pohyby k setrvání. Při všech cvicích a jejich částech se musí vždy figurant chovat aktivně nebo neutrálně dle požadavků zkušebního řádu. Pokud při hlídání pes do figuranta naráží nebo jej kouše, je nutno se zdržet jakýchkoliv obranných pohybů.