Klubový řád

 

Práva členů: 
 
Každý člen Kynologického klubu Zašová po zaplacení členských příspěvků má právo :
 • Zúčastnit se zkoušek a závodů
 • Při účasti člena na klubových závodech (ne domácích) a zkouškách z výkonu má právo na úhradu startovného. Nutno doložit !  (Příloha pro rok !)   (neplatí pro hostujícího)
 • Používat ve výcvikových hodinách k výcviku svého psa pomůcek, jež jsou majetkem klubu
 • Podílet se na vedení klubu. (neplatí pro hostujícího)
 • Volit členy výboru na členských schůzích a také být případně zvolen. (neplatí pro hostujícího)
Povinnosti členů:
 • V určeném termínu zaplatit členské příspěvky a neodpracované brigádnické hodiny (Příloha pro rok!)
 • Odpracovat stanovený počet brigádnických hodin. Počet hodin bude vždy schválen členskou schůzí na celý kalendářní rok.
 • Docházet na výcvik každou neděli ve stanovenou dobu.
 • Dodržovat pokyny členů výboru.
 • Docházet na členské schůze. (neplatí pro hostujícího)
 • Pomáhat dle svých možností a schopností při organizaci akcí pořádaných KK Zašová.
 • Mít očkovaného psa ( vzteklina, psinka a parvoviroza ) a předkládat platné očkování.
 • Venčit psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstranit.
 • Získávat a prohlubovat si odborné teoretické i praktické znalosti z chovu a výcviku psa.
 • Pokud se člen KK pohybuje se svým psem na veřejnosti nebo v terénu, musí se chovat tak, aby nezavdával podnět ke stížnostem ze strany občanů, členů myslivecké společnosti nebo majitelů pozemků a nezvyšoval tak averzi vůči psům služebních a pracovních plemen.
Všeobecné:
 • Za škody způsobené psem odpovídá a škodu hradí psovod.
 • Je zakázáno nekontrolované pobíhání psů po cvičišti, vstup psů do klubovny a zákaz uvazování psů k zábradlí, překážkám a lavičkám.
 • Psi se mohou uvazovat pouze na uvazišti pod kopcem.
 • Vždy je zakázáno kouřit v klubovně.
 • Zákaz vstupu podnapilým osobám na cvičiště v době výcviku.
 • Zákaz požívání alkoholu během výcviku.
 • Zákaz vstupu dětí do 8 let bez doprovodu rodičů.
 • Zákaz vstupu s nemocným psem.
 • Udržovat pořádek a čistotu v klubovně, na cvičišti a jeho okolí, uklízet po svém psu.
 • Mládež ( do 18-ti let ) musí do 21.00 hod. opustit cvičiště.