IPO ZTP - oddíl C obrana

 


Cvik 1: Vystavení a vyštěkání 15 bodů
Cvik 2: Přepadeni psovoda 10/30 bodů
Cvik 3: Útok na psa z pohybu 40 bodů
Cvik 4: Doprovod k rozhodčímu 5 bodů
Celkem 100 bodů

 1. Vystavení a vyštěkání -15 bodů

a) Zvukový povel: „revír"

b) Provedení: Figurant se nachází v úkrytu mimo dohled psa ve vzdálenosti cca 20 kroků od psovoda. Na pokyn rozhodčího psovod odpoutá psa, vyšle jej na zvukový povel „revír" nebo posunkový povel paží k úkrytu. Pes musí figuranta aktivně a pozorně vystavit a vytrvale vyštěkávat. Nesmi na figuranta naskakovat nebo ho kousat. Na pokyn rozhodčího jde psovod okamžitě ke psu a přidrží si ho za obojek. Jakmile figurant vystoupí z úkrytu, je pes připoután na vodítko a psovod s ním zaujme základní postoj.

c) Hodnocení: Nedostatky při vyštěkávání a vystavení snižují bodové hodnocení. Při obtěžování figuranta, jako např. narážení do figuranta nebo naskakování na něj se odečtou až 3 body, při silném zákusu pak až 12 bodů.

2. Přepadení psovoda - zahájení cviku 10 bodů, přepadení 30 bodů

a) Po jednom zvukovém povelu „drž", „pusť", „sedni"

b) Na pokyn rozhodčího zaujme psovod se psem základní postoj na označeném místě 30 kroků od úkrytu a uvolni psa z vodítka. Vodítko si zavěsí na tělo nebo ukryje v kapse.

Na další pokyn rozhodčího jde psovod s neupoutaným psem směrem k úkrytu, ve kterém se nachází figurant. Pes má jít těsně u psovodovi nohy. Když je dvojice přibližně 10 kroků od úkrytu, podnikne figurant na pokyn rozhodčího útok na psovoda a psa doprovázený hlasitými výkřiky. Pes musíokamžitě a s jistotou odvrátit útok pevným a plným zákusem. Jakmile se pes zakousne, obdrží do figuranta 2 rány obuškem. Tyto rány smějí směřovat pouze na ramena a oblast kohoutku. Pes smí kousat pouze do ochranného rukávu. Psovod nesmí opustit své stanoviště. Smí ovšem svého psa slovné povzbuzovat. Na pokyn rozhodčího zastaví figurant útok a zůstane klidně stát. Pes musísamostatné, případné na zvukový povel psovoda, figuranta pustit a střežit ho.

Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí pokyn k vydáni až dvou dalších zvukových povelů k puštěni. Nepustí-li pes ani po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Při dáváni zvukového povelu „pusť" musí psovod stát klidně, aniž by psa ovlivňoval. Na pokyn rozhodčího jde pak psovod ke svému psovi a na zvukový povel „sedni" ho uvede do základního postoje.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku jsou hodnoceny srážkovými body. Jsou to zejména požadavky: rychlé a silné zadržení, plný a klidný zákus až do puštěni, pozorné hlídáni těsné u figuranta. Jestliže pes figuranta během hlídání opustí, nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je cvik hodnocen ve známce nedostatečně. Pokud pes opustí psovoda během chůze v zahájeni cviku, rozhodčí udělí 1 bod a vyzve psovoda k opakování. Vzdáli-li se pes od psovoda i při druhém pokusu, je diskvalifikován.

3. Útok na psa z pohybu - 40 bodů

a) Zvukové povely: „drž", „pusť", „sedni"

b) Provedení: Psovod si psa přidržuje za obojek, ale nesmi ho nijak stimulovat. Na pokyn rozhodčího jde figurant normálním krokem od psa. Po cca 40ti krocích se otočí směrem k psovodovi se psem a za doprovodu výhružných výkřiků a pohybů na ně zaútočí. Na pokyn rozhodčího psovod psa na vzdálenost cca 30 kroků vypustí s povelem „drž". Ten musí bez váhání útoku energickým a silným zákusem zabránit. Zákus musí být veden pouze do ochranného rukávu figuranta. Psovod nesmí opustit své stanoviště. Na pokyn rozhodčího zůstane pak figurant klidně stát, pes jej musí ihned pustit. Pro puštěni může dát psovod samostatně v příslušném časovém odstupu jeden zvukový povel. Nepustí-li pes po prvním povoleném zvukovém povelu, dá rozhodčí psovodů pokyn k vydáni až dvou dalších zvukových povelů "pusť". Nepustí-li pes ani po třetím zvukovém povelu (jednom povoleném a dvou dodatečných), následuje diskvalifikace. Během vydání povelu "pusť" musí psovod klidně stát, aniž by psa ovlivňoval. Po puštěni musí zůstat pes těsně u figuranta a pozorně jej střežit. Na pokyn rozhodčího jde psovod normálním krokem přímým směrem ke psu a zvukovým povelem "sedni" ho uvede do základního postoje. Poté si psa připoutá na vodítko.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku snižuji bodové hodnocení. Požadováno je především: rychlé a přesvědčivé zadrženi se silným zákusem, plný a klidný zákus po celou jeho dobu, pozorné hlídáni těsně u figuranta. Jestliže pes figuranta během hlídáni opustí, nebo obdrží-li od psovoda zvukový povel, aby u figuranta setrval, je cvik hodnocen ve známce nedostatečně .

4. Doprovod k rozhodčímu - 5 bodů

a) Zvukový povel: „k noze"

b) Provedení: Následuje boční doprovod figuranta k rozhodčímu na vzdálenost cca 10 kroků. Zde je povoleno použiti povelu „k noze". Pes jde po pravé straně figuranta tak, že je mezi ním a psovodem. Během doprovodu musí pes figuranta pozorné sledovat. Nesmí na něj ale dorážet, naskakovat nebo ho kousat. Před rozhodčím se skupina zastaví a oznámí ukončení oddílu C.

c) Hodnocení: Nedostatky v plnění důležitých požadavků cviku snižuji bodové hodnoceni. Tyto požadavky jsou: pozorné sledováni figuranta, přesná chůze u nohy na prověšeném vodítku.