IPO ZTP - oddíl B poslušnost

 


Cvik 1: Ovladatelnost na vodítku

25 bodů

Cvik 2: Odložení vsedě za pochodu

15 bodů

Cvik 3: Odložení vleže za pochodu s přivoláním

20 bodů

Cvik 4: Aport volný

20 bodů

Cvik 5: Skok přes překážku

10 bodů

Cvik 6: Dlouhodobé odloženi

10 bodů

Celkem

100 bodů

Všeobecná ustanovení

K zahájeni každého cviku dává pokyn rozhodčí. Vše ostatní, jako obraty, zastavení, změny rytmu chůze atd. se provádějí bez povelu rozhodčího. Neprovede-li pes požadovaný cvik nebo jeho část ani na třetí povel, je tento cvik bez hodnoceni ukončen.

Místo zvukového povelu pro přivoláni může být použito jméno psa. Jméno psa ve spojeni s jakýmkoli povelem je ovšem považováno za druhý povel.

V základním postoji sedí pes těsné v přímém směru po levé straně psovoda tak, že rameno psa je souběžné s kolenem psovoda. Každý cvik začíná a konči v základním postoji. Zaujmutí základního postoje před zahájením každého cviku je povoleno pouze jednou. Krátká pochvala psa, po které může psovod zaujmout nový základní postoj, je možná po každém dokončeném cviku a pouze v základním postoji. Mezi pochvalou a zahájením dalšího cviku musíbýt dodržen zřetelný časový odstup (cca 3 vteřiny).

Ze základního postoje následuje provádění cviku. Po nejméně 10-ti avšak nejvíce 15-ti krocích dává psovod psu zvukový povel k jeho provedeni. Mezi "předsednutím" a povelem pro přisednuti k noze, jakož i při příchodu psovoda k odloženému psu a jeho posazením, musí být zachovány zřetelné přestávky (cca 3 vteřiny). Psovod může ke svému psu přistupovat zepředu nebo zezadu. Ovladatelnost bez vodítka musíbýt prokázána i při eventuelních přechodech mezi jednotlivými cviky. Obraty provádí psovod vlevo. Při obratech může pes psovoda obcházet nebo se otáčet současné s nim, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky. Po předsednutí může pes zaujmout základní postoj u nohy psovoda jeho obcházením nebo přiřazením, vždy však stejným způsobem v průběhu celé zkoušky.

Při provádění aportu je povoleno použit jen dřevěné aportovací činky (váha 650 g). Činky připravuje pořadatel a musí být využity všemi účastníky. Před prováděním aportu není dovoleno dávat psu činku do tlamy či jinak motivovat. Při odchodu psovoda pro aportovací činku jde pes s ním, Opomene-li psovod provedení některého cviku, je vyzván rozhodčím, bez ztráty bodů, k jeho provedeni. Pro zaujmutí každého základního postoje je dovoleno použít povel „sedni".

1. Ovladatelnost na vodítku - 25 bodů

a) Zvukový povel: „k noze"

b) Provedení: Psovod s upoutaným psem předstoupí před rozhodčího, zaujme základní postoj a podá mu hlášeni. Pes má ze základního postoje na zvukový povel „k noze" pozorné a radostně následovat psovoda po jeho levé straně, svým ramenem vždy v úrovni psovodova kolena. Vodítko v levé ruce musí být prověšené. Nejprve jde psovod se psem bez zastaveni 50 kroků přímým směrem normálním tempem. Po obratu čelem vzad a po dalších 10 - 15 krocích předvede klus a pomalou chůzí (vždy po 10-ti krocích). Přechod z poklusu do pomalé chůze musí být proveden bez mezikroků.

Různé druhy chůze se musí zřetelné odlišovat svou rychlostí.

Během prvního úseku chůze přímým směrem zazní ze vzdálenosti minimálně 15 m od psa v časovém odstupu 5-ti vteřin dva výstřely z pistole (ráže 6 mm). Pes se k výstřelům musí chovat lhostejně. Dle schématu se v normálním kroku provádějí vždy dva obraty vpravo, jeden vlevo a dva čelem vzad, po druhém obratu čelem vzad následuje zastavení.

Obrat čelem vzad provádí psovod směrem doleva (otočením o 180 stupňů na místě). Při tom jsou možné dvě varianty. Pes obejde obratem vpravo psovoda nebo provede na místě obrat vlevo o 180 stupňů.

V průběhu jedné zkoušky je možná pouze jedna z obou variant.

Zastaveni se dle schématu provádí minimálně jednou, a to z normálního kroku po druhém obratu čelem vzad.

Na pokyn rozhodčího projde psovod se psem skupinou nejméně čtyř pohybujících se osob. Ve skupině se jedenkrát zastaví. Pak opustí skupinu, zaujme základní postoj a odpoutá psa z vodítka.

c) Hodnocení: Předbíhání psa, jeho vybočování do stran či jeho opožďování se, nepozornost či skleslost psa, stejné tak jako pomoc tělem psovoda snižuji bodové hodnocení.

2. Odloženi vsedě za pochodu - 15 bodů

a) Po jednom zvukovém povelu: „k noze", „sedni"

b) Provedení: Ze základního postoje jde psovod s neupoutaným psem u nohy v přímém směru. Po 10-ti až 15-ti krocích se pes musí na zvukový povel „sedni" ve směru chůze rychle posadit, aniž by se psovod zastavil, změnil rytmus chůze, či se ohlédl. Po dalších 15-ti krocích se psovod zastaví a okamžitě se otočí ke psovi. Na pokyn rozhodčího jde psovod zpět ke psovi a postaví se po jeho pravé straně.

c) Hodnocení: Chyby při chůzi, pomalé sedání, neklidné a nepozorné sezení snižuji bodové hodnocení. Pokud pes zaujme jinou než požadovanou polohu, odečte se mu 10 bodů

3. Odložení vleže za pochodu s přivoláním - 20 bodů

a) Po jednom zvukovém povelu: „k noze", „lehni", „ke mé", „k noze"

b) Provedení: Ze základního postoje vyjde psovod s neupoutaným psem přímým směrem. Po 10-ti až 15-ti krocích si pes na zvukový povel „lehni" v přímém směru rychle lehne, aniž by se psovod zastavil, změnil rytmus chůze či se ohlédl. Po dalších cca 30-ti krocích v přímém směru se psovod zastaví a okamžitě se otočí ke psu. Na pokyn rozhodčího si psa zvukovým povelem „ke mě" nebo použitím jeho jména přivolá. Pes musí radostně a rychle přiběhnout a sednout si těsně a přímo před psovoda. Na zvukový povel „k noze" si pak rychle a v přímém směru sedne po levé straně psovoda, svým ramenem v úrovni jeho kolena.

c) Hodnocení: Chyby při chůzi, pomalé ulehnuti, neklidné leženi, pomalé přiběhnuti nebo zpomalování se při přivolání, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednutí a zakončeni cviku snižují bodové hodnoceni. Zůstane-li pes stát nebo si sedne odečte se 13 bodů.

4. Aport volný - 20 bodů

a) Po jednom zvukovém povelu: „aport", „pusť", „k noze"

b) Provedení: Ze základního postoje odhodí psovod na vzdálenost cca 10-ti kroků dřevěnou aportovací činku. Zvukový povel „aport" smi dát až v okamžiku, kdy předmět klidně leží. Neupoutaný pes, který klidné sedí vedle psovoda, musí na povel rychle a přímo doběhnout k čince, ihned jí uchopit a stejné rychle a přímou cestou ji přinést zpět. S činkou si pak předsedne v přímém směru těsně před psovoda a klidné jí drží tak dlouho, dokud mu ji po pauze cca 3 vteřiny psovod zvukovým povelem „pusť" neodebere.

Po odevzdání musí psovod držet činku v klidu v ruce natažené směrem dolů po pravé straně těla. Na zvukový povel „k noze" se pes musí rychle a v přímém směru posadit po levé straně psovoda, svým ramenem na úrovni psovodova kolena. V průběhu celého cviku nesmi psovod opustit své stanoviště.

c) Hodnocení: Chyby v základním postoji, pomalé vyběhnuti, chyby při uchopeni aportu, pomalé přineseni, upuštěni činky, hraní si s činkou nebo její překusováni, rozkročený postoj psovoda, chyby při předsednuti a zakončení cviku snižují bodové hodnocení.

Počet bodů stejně tak snižuje odhození činky na příliš krátkou vzdálenost nebo pomoc ze strany psovoda bez opuštění stanoviště. Opustí-li psovod své stanoviště před zakončením cviku, hodnotí se provedeni známkou nedostatečně. Pokud pes aport nepřinese je cvik hodnocen 0 body.

5. Skok přes překážku (80 cm) - 10 bodů

a) Po jednom zvukovém povelu: „ hop nebo zpět ", „ke mě", „k noze"

b) Provedení: Psovod se psem zaujme základní postoj nejméně 5 kroků před překážkou. Pak přejde na druhou stranu překážky a postaví se do vzdálenosti nejméně 5 kroků od ní. Na zvukový povel pro skok „hop nebo zpět" musípes bez doteku překážku přeskočit a na zvukový povel „ke mě" se pak posadit těsně a v přímém směru před svého psovoda. Na další zvukový povel pak zaujme základní postoj. V závěru cviku si psovod psa připoutá na vodítko.

c) Hodnocení: Chyby v základním postoji, váhavé přeskočení, chyby při předsednuti a zakončeni cviku, stejně tak i pomoc ze strany psovoda snižují bodové hodnoceni. Dotkne-li se pes překážky, jsou mu strženy až 2 body. Pokud se od překážky odrazí, odečtou se až 4 body. Nepřekoná-li pes překážku vůbec, je cvik hodnocen 0 body.

6. Dlouhodobé odložení - 10 bodů

a) Po jednom zvukovém povelu: "lehni", „sedni"

b) Provedení: Před započetím cviku č. 1 druhého psa se odebere psovod se psem na místo určené rozhodčím, zde zaujme základní postoj a psa odpoutá z vodítka. Pak zvukovým povelem „lehni" psa odloží, aniž by u něj zanechal vodítko či jakýkoli jiný předmět. Poté se bez ohlížení vzdálí a ve vzdálenosti nejméně 20 kroků na dohled od psa zády k němu zůstane klidně stát. Pes musí klidně, bez vlivu psovoda ležet po dobu předvádění cviků 1 až 5 druhým psem. Na pokyn rozhodčího jde psovod ke svému psovi a postaví se po jeho pravé straně. Po cca 3 vteřinách na pokyn rozhodčího a zvukový povel „sedni" zaujme pes rychle a v přímém směru základní postoj. Psovod si psa připoutá na vodítko.

c) Hodnocení: Neklidné chováni psovoda, stejně jako jakákoli jeho skrytá pomoc, neklidné leženi psa, případně předčasná změna polohy při příchodu psovoda snižuji bodové hodnoceni. Pokud pes sedí nebo stoji, ale neopustí místo odložení, následuje dílčí hodnocení. Vzdáli-li se pes z místa před ukončením cviku 3 druhého psa o vice jak 3 metry, hodnotí se tento cvik 0 body.