Hodnocení výkonů

 

Výcvikové známky a body

Hodnocení předváděných výkonů se provádí známkami a body. Známka a k ni náležící body musí odpovídat provedeni cviků.

Nejvyšší možný počet bodů

výborně

velmi dobře

dobře

uspokojivě

nedostatečně

5,0

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0-0

10,0

10,0

9,5 - 9,0

8,5 - 8,0

7,5 - 7,0

6,5-0

15,0

15,0 -14,5

14,0 -13,5

13,0 -12,0

11,5-10,5

10,0-0

20,0

20,0 -19,5

19,0 -18,0

17,5 -16,0

15,5 -14,0

13,5-0

30,0

30,0 - 29,0

28,5 - 27,0

26,5 -24,0

23,5 - 21,0

20,5 - 0

35,0

35,0-33,0

32,5-31,5

31 - 28,0

27,5 - 24,5

24,0-0

70,0

70,0 - 66,5

66,0 - 63,0

62,5 - 56,0

55,5 - 49,0

48,5 - 0

80,0

80,0 - 76,0

75,5 -72,0

71,5 - 64,0

63,5 - 56,0

55,5 - 0

100,0

100,0 - 96,0

95,5 - 90,0

89,5 - 80,0

79,5 - 70,0

69,5-0

Při posuzováni jednotlivých cviků se smějí udělovat i půlbody. Při celkovém hodnocení oddílu se musí udělovat pouze celé body. Pokud konečný součet bodů oddílu nevykazuje celé body, výsledek se dle celkového dojmu zaokrouhlí buď směrem nahoru nebo dolů.

Známka

Uděleno bodů

odpočet bodů

výborně

min. 96%

0 až 4 %

velmi dobře

95 až 90 %

5 až 10 %

dobře

89 až 80 %

11 až 20%

uspokojivě

79 až 70 %

21 až 30%

nedostatečně

méně než 70 %

31 až 100 %

Pokud pes získá v každém oddíle příslušného stupně zkoušky nejméně 70% možných bodů, považuje se zkouška za splněnou.

Nejvyšší možný počet bodů

Výborně

Velmi dobře

Dobře

Uspokojivě

Nedostatečně

100 bodů

100-96

95-90

89-80

79-70

69-0

300 bodů

300 - 286

285-270

269 - 240

239-210

209-0

200 bodů

200- 192

191 -180

179-160

159-140

139-0

Diskvalifikace

Diskvalifikace znamená okamžité ukončeni posuzováni a následné odejmutí všech dosud získaných bodů a to i bodů, udělených v jiných oddílech. Do výkonnostního průkazu se nezapisuje žádná známka ani body a provádí se zápis "diskvalifikace". K diskvalifikaci dochází v těchto případech ( platí po celou dobu zkoušek ):

 • nesportovní chování psovoda např. pokud má u sebe motivační pomůcky nebo potravu (kromě oddílu A), trestání psa, psovod je pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek
 • porušení mezinárodního zkušebního řádu, zákona na ochranu zvířat nebo dobrých mravů
 • podvodná manipulace s obojkem (např. skryté ostny, gumička atd.)
 • pes neobstojí v prověrce povahy
 • pes opustí během předvádění psovoda a nevrátí se ani na třetí přivoláni zpét
 • pes neodevzdá psovodovi na stopě předmět
 • pes na stopě není schopen po reakci na zvěř pokračovat v další práci
 • pes neodevzdá aport ani na třetí pokus
 • pes kouše figuranta mimo rukáv, napadne jinou osobu nebo psa
 • pes nepustí ani na druhý dodatečný povel
 • pes opustí místo před útěkem figuranta a nenechá se ani třetím povelem přivolat k noze nebo při dalším pokusu opět uteče
 • pes při doprovodu odběhne od psovoda a nenechá se ani třetím povelem přivolat k noze nebo při dalším pokusu opět odběhne
 • pes v maketě napadne a nepustí samostatně na jeden povel k noze

Výkonnostní tituly

Titul „Mezinárodní šampión práce" (CIT) uděluje na žádost psovoda FCI prostřednictvím příslušné národní organizace.

Získání CACITu a Reservě CACITu je možno na soutěžích, které k jejich zadání obdržely oprávnění od FCI a konají se dle nejvyššiho stupně dané zkoušky. K CACITové soutěži musí být pozvány všechny národní organizace FCI. Takovou soutěž musí posuzovat nejméně dva rozhodčí, z nich nejméně jeden musí být z jiné než pořadatelské národní organizace. Zadáni se provádí na návrh rozhodčích. Pro udělení CACITu nebo Reservě CACITu mohou být navrženi pouze psi, kteří:

 • získali na výstavě nejméně známku „Velmi dobrý".
 • získali při zkoušce nejméně známku „Velmi dobře". Uděleni CACITu není automaticky vázáno na dosažené umístění.
 • patři k plemenům 1., 2. a 3. skupiny FCI, u kterých se požaduje zkouška z výkonu (pracovní a stopařští psi).

Podmínky pro udělováni titulu „Národní šampión práce" určuji jednotlivé národní organizace.

Výkonnostní průkaz psa

Výkonnostní průkaz psa je povinný pro každého zúčastněného psa. Vydává ho příslušná národní organizace dle vlastních předpisů. Pro jednoho psa smí být vystaven pouze jeden výkonnostní průkaz. Do výkonnostního průkazu psa se zapisuje výsledek každé zkoušky, který podepisuje a kontroluje rozhodčí spolu s vedoucím zkoušek.

Výkonnostní průkaz psa musí obsahovat číslo zápisu v plemenné knize nebo číslo psa v registru, jméno (případně chovatelskou stanici ) a plemeno psa, identifikaci psa (tetováni, čip), jméno a adresa majitele psa, body získané v oddíle A, B, C, popř. D a celkový počet bodů, dosaženou známku, hodnocení TSB (na určených akcích), podpis vedoucího zkoušek, jméno rozhodčího a jeho podpis.

Vyhlašování vítězů, udílení cen

Vyhlašováni vítězů a pořadí se může provádět a to pro každý druh zkoušek odděleně. Při stejném počtu bodů u zkoušky IPO stupně 1 - 3 rozhoduje výsledek v oddíle C. Pokud by i ten byl stejný, rozhoduje počet bodů v oddíle B. Při rovnosti bodů ve všech třech oddílech se udělí stejné umístěni nezávisle na stupni zkoušky. Vyhlašování vítězů se zúčastni všichni účastníci akce.